Thành viên tích cực
Avatar
Tăng Ngọc Diên
Điểm số: 9